برگزاری کارگاه یوگا خنده

کارگاه یوگا خنده

بخند تا همه بدانند قویتر از دیروزی

آموزش روشهای شاد زیستن

همگام با استاد بین المللی یوگا خنده
سرکار خانم بخشی