درباره باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم (عج)

باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم از سال …. فعالت خود را آغار نمود . تست

هدف ما

ما میدانیم بخش قابل توجهی از انواع بیماریها با ورزش قابل درمان است . ورزش قهرمانی موتور محرک ورزش همگانی است ؛ ورزش دروازه صدور معنویت و ارزش های متعالی است ؛ ورزش قهرمانی یکی از شئون زندگی است ؛ ما برای تحقق این جمله با تمام توان میکوشیم “تحصیل، تهذیب و ورزش”.
مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم در راستای بسط و گسترش ورزش همگانی متعلق به همه مردم بوده و پا برهنگان و ضعفا در نظر ما در اولویت قرار دارند . ما بر این باوریم هر ورزشکار قهرمان ما که در عرصه ای ازعرصه های ورزش حضور پیدا می کند در واقع ترجمه ای است از احساسات ملی و هویت اسلامی کشور و ملت ما است .

ماموریت ما

مدیریت «باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم » برآن است تا با تأسی از نگرش ، اهداف و برنامه های راهبردی شمرده زیر به گونه ای مأموریت خود را به انجام رساند که نام آن «نشاط و شادابی » را در اذهان تداعی کند و همچنین به عنوان یک باشگاه فرهنگی و ورزشی نمونه در کلاس جهانی شناخته شود .
اعتقاد به اهمیت انجام کار با برنامه : با هدف بهره برداری حداکثری از سرمایه ای که سازمان و اسپانسر در اختیار آنان قرار داده اند .
تدوین نقشه راه منسجم ، یکپارچه و سازگار با عوامل درونی و محیطی: برای ایجاد رویکرد، زبان و هدف مشترک