آکادمی بدنسازی بانوان

 • آکادمی بدنسازی بانوان شامل بخش های زیر میباشد:

 • پیلاتس

 • موزیکال فرم

 • او اسپرت

 • ایروفیت

 • حرکات اصلاحی

پیلاتس

 • افزایش قدرت تعامل و انعطاف بدن – ایجاد عضلات شکمی صاف

 • استاد : خانم انسیه مجتبایی ، مربی با تجربه و حرفه ای

 • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای زوج از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۰۹:۳۰

استاد بدنسازی-پیلاتسدرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد انسیه مجتبایی مربی با تجربه و حرفه ایروزهای زوج ساعت 08:30 الی 09:30

موزیکال فرم

 • رسیدن به وزنی ایده آل با ورزشی شاد و مفرح

 • استاد : خانم منصوره کاظمی ، مربیگری حرفه ای و شاد

 • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای زوج از ساعت ۱۰ الی ۱۱

استاد بدنسازی-موزیکال فرمدرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد منصوره کاظمیمربیگری حرفه ای و شادروزهای زوج ساعت 10 الی 11

او اسپرت

 • ترکیبی از حرکات آکروباتیک ، رزم و ریتم

 • استاد : خانم عاطفه کاظمی ، با آموزش تخصصی و فعال

 • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای فرد از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰

استاد بدنسازی-او اسپرتدرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد عاطفه کاظمیبا آموزش تخصصی و فعالروزهای فرد ساعت 14:30 الی 15:30

ایروبیک

 • حرکات تخصصی شکم و پهلو  – کار باکش تراباند -چربی سوزی فوق العاده

 • استاد : خانم قدوسی، با آموزش تخصصی و فوق العاده

 • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای زوج از ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۶:۴۵وروزهای فرد از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

استاد بدنسازی-ایروفیتدرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد قدوسیبا آموزش تخصصی و فوق العادهروزهای زوج ساعت 15:45 الی 16:45
روزهای فرد ساعت 10:30 الی 11:30

تای چی-یوگا- اصلاحی

 • افزایش قدرت روح و جسم -آموزش فرم های تای چی-ارائه توصیه های سلامتی و اصلاح

 • استاد : خانم ماهرانی-آموزش تای چی-یوگا همراه با حرکات اصلاحی

 • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای فرد از ساعت ۰۸:۱۵ الی ۰۹:۱۵

استاد بدنسازی-حرکات اصلاحیدرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد ماهرانیآموزش تای چی-یوگا همراه با حرکات اصلاحیروزهای فرد ساعت 08:15 الی 09:15