راه اندازی وبسایت باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم (عج)

باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم برآن است تا با تأسی از نگرش ، اهداف و برنامه های راهبردی شمرده زیر به گونه ای مأموریت خود را به انجام رساند که نام آن «نشاط و شادابی » را در اذهان تداعی کند و همچنین به عنوان یک باشگاه فرهنگی و ورزشی نمونه در کلاس جهانی شناخته شود .

وبسایت باشگاه فرهنگی ورزشی منتظران قائم جهت تسهیل در ارتباط با مخاتبان و ورزشکاران راه اندازی گردید .